“วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บริษัทในเครือซุ่นหลีกรุ๊ป”
ได้จัดให้พนักงานของบริษัทฯ เข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

 27/07/64 #กิจกรรมเพื่อสังคม

    การดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์คณะผู้บริหาร บริษัทในเครือซุ่นหลีกรุ๊ป” ที่มีความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคมส่วนรวมด้วย” สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ในการเข้ารับบริการ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยผ่านการฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะทำให้ความหวังของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติเป็นจริงได้ โดยเร็วที่สุด

 


Visitors: 127,378